Open mobile menu

Informatie over persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van gegevens en inzake de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hierna aangeduid als AVG.
 • De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Met betrekking tot persoonsgegevens van contractanten van de verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens van medewerkers of sollicitanten voor tewerkstelling bij de verwerkingsverantwoordelijke (op basis van een arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst), kunnen de verwerkersverantwoordelijken (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) van persoonsgegevens ook dochterondernemingen zijn van Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. die tot TZMO Group behoort. Een bijgewerkte lijst van deze entiteiten is beschikbaar op www.tzmo-global.com/RODO
 • Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, de heer Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-mail: iod@tzmo.com.pl.
 • De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voornamelijk persoonsgegevens:
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub a) AVG - de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden - met name voor het onderhouden van contact met de betrokkene; het ter beschikking stellen of verstrekken (ook per e-mail) van commerciële informatie, andere informatie of productmonsters; het organiseren, uitvoeren en documenteren van evenementen, waaronder wedstrijden, promoties en andere marketingactiviteiten;
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub b) AVG - verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele acties - met name voor de uitvoering van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de door de verwerkingsverantwoordelijke gesloten contracten;
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub c) AVG - verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is - met name om de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke uit de toepasselijke wettelijke bepalingen uit te voeren, in het bijzonder op het gebied van het belastingrecht, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid;
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub f) AVG - verwerking is noodzakelijk voor doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke - in het bijzonder voor het indienen van claims.
 • De ontvangers van persoonsgegevens zijn personen die in dienst zijn van de verwerkingsverantwoordelijke (op basis van een arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst) en betrouwbare entiteiten die met de verwerkingsverantwoordelijke samenwerken – voor zover dat nodig is voor de verwerking; persoonsgegevens kunnen ook, op verzoek, ter beschikking worden gesteld aan overheidsinstanties en andere gemachtigde instanties op basis van wettelijke bepalingen.
 • De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt geen persoonsgegevens aan een derde land of aan internationale organisaties buiten de EU.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen:
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub a) AVG - totdat de verwerkingsdoeleinden vermeld in de verleende toestemming zijn bereikt;
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub b) AVG - tot het moment waarop de contractpartijen hebben voldaan aan al hun verplichtingen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, en vervolgens tot het verstrijken of beperken van alle aanspraken in verband met de overeenkomst;
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub c) AVG - totdat de verwerkingsverantwoordelijke aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder aan de bewaarplicht van documentatie;
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub f) AVG - totdat de verwerkingsdoeleinden zijn uitgevoerd, in het bijzonder totdat de claim vervalt, is afgehandeld of is verjaard.
 • De betrokkene heeft het recht om toegang tot zijn of haar persoonsgegevens te verzoeken aan de verwerkingsverantwoordelijke en, in gevallen gespecificeerd in de AVG, om de verwerking ervan te rectificeren, verwijderen of beperken; hij of zij heeft ook het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens, indien hij of zij van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.
 • In het geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 sub a) AVG, heeft de betrokkene het recht zijn of haar toestemming voor de verwerking van die gegevens te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van zijn of haar toestemming vóór de intrekking is uitgevoerd. Intrekking van toestemming kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een verklaring van intrekking te sturen naar het volgende e-mailadres: iod@tzmo.com.pl
 • In het geval van persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van artikel 6.1 sub a) AVG, is het verstrekken van persoonsgegevens geen wettelijke of contractuele verplichting en is vrijwillig; het niet verstrekken van de gegevens kan echter de volgende gevolgen hebben: de uitvoering van de verwerkingsdoeleinden, in het bijzonder contact met de verwerkingsverantwoordelijke, kan worden bemoeilijkt of onmogelijk zijn; commerciële informatie, andere informatie of productmonsters kunnen niet ter beschikking worden gesteld of geleverd; deelname aan evenementen, waaronder wedstrijden, promoties en andere marketingactiviteiten, is onmogelijk. In andere gevallen kan het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting zijn, indien vereist door een wettelijk regeling of contractuele bepaling.
 • Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats, ook geen profilering.

Onze website maakt gebruik van cookies om te zorgen dat deze naar behoren functioneert en voor statistische doeleinden. U gaat akkoord met deze cookies als u onze website blijft gebruiken. Cookie policy.

Ik begrijp het
Pregnancy assistantPregnancy assistant Assistant after birthAssistant after birth