Atvērt mobilo versiju

Informācija par personas datu apstrādi

 • Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamo likumdošanu, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisko personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk VDAR
 • Personas datu administrators ir Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., 20/26 Żółkiewskiego Street, 87-100 Toruń. Attiecībā uz datu pārziņa darbuzņēmējiem, datu pārziņa nodarbināto vai darbā pieteikušos personu datus (balstoties uz darba līgumu vai citu līgumu), personas datu pārziņi (līdzpārziņi) var arī būt Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. of Toruń meitasuzņēmumi, kas ir TZMO Group locekļi. Aktuālais šo juridisko personu saraksts ir pieejams šeit: www.tzmo-global.com/RODO
 • Jautājumos, kas attiecas uz personas datu apstrādi un ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanu, var vērsties pie datu aizsardzības inspektora: Mr. Jan Stemposz, TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-pasts: iod@tzmo.com.pl.
 • Pārziņi apstrādā personas datus, it īpaši:
  • pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpuntu - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem - proti, lai uzturētu kontaktu ar datu subjektu; lai padarītu pieejamu vai piegādātu (arī pa e-pastu) komerciālo informāciju, citu informāciju vai izstrādājumu paraugus; lai rīkotu, vadītu un dokumentētu pasākumus, ieskaitot konkursus, reklāmas un citas mārketinga darbības;
  • saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas - proti, visu tiesību un saistību īstenošanai, kas izriet no līgumiem, kuri ir noslēgti ar pārzini;
  • saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, proti, nodokļu likumdošanas, darba likumdošanas un sociālās drošības jomā;
  • saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai - proti, prasību iesniegšanas nolūkam.
 • Personas datu saņēmēji ir pārziņa nodarbinātas personas (uz darba līguma vai cita līguma pamata) un uzticamas vienības, kas sadarbojas ar pārzini - apmērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu apstrādes mērķus; personas datus var arī padarīt pieejamus valsts iestādēm un citām juridiskām personām, kas ir pilnvarotas to darīt, balstoties uz tiesību aktiem, pēc to pieprasījuma.
 • Pārzinis neparedz nodot personas datus trešajā valstī vai starptautiskajām organizācijām.
 • Personas dati tiek glabāti:
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu, kamēr tiek sasniegti apstrādes mērķi, kas ir norādīti piekrišanas formā;
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunktu, kamēr līgumslēdzējas puses izpildīs visas saistības attiecībā uz līguma izpildi un tad līdz jebkādu ar līgumu saistītu sūdzību iesniegšanas izbeigšanas vai ierobežošanas perioda beigām;
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu, kamēr tiks izpildīts pārziņa juridiskais pienākums, proti, pienākums vest uzskaiti;
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu, kamēr tiek sasniegti apstrādes mērķi, proti, apmierināt, izbeigt prasību vai kamēr iestājas noilgums.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un, VDAR atrunātajos gadījumos, labot, dzēst tos vai ierobežot apstrādi; viņam vai viņai arī ir tiesības nodot personas datus.
 • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību likumdošanas paredzētajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē, ja viņš uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj VDAR nosacījumus.
 • Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu šādu datu apstrādei jebkurā laikā, neskarot pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumīgumu, kas notika uz piekrišanas pamata. Piekrišanas atsaukšana var notikt, piemēram, sūtot e-pastu ar paziņojumu par piekrišanas atsaukšanu pa e-pastu: iod@tzmo.com.pl
 • Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu, personas datu sniegšana nav likumā vai līgumā noteikta prasība un ir brīvprātīga; tomēr datu nesniegšana var izraisīt apstrādes mērķu ierobežosanu vai kavēšanu, proti, kontakta trūkumu ar pārzini; komerciālās informācijas, citas informācijas vai izstrādājumu paraugu piegādes neiespējamību; nespēju piedalīties pasākumos, ieskaitot konkursus, reklāmas un citas mārketinga akcijas. Citos gadījumos personas datu sniegšana var būt likumā vai līgumā noteikta prasība, ja tie tiek iesniegti saskaņā ar likumdošanu vai ar līguma nosacījumu.
 • Saistībā ar pārziņa veikto personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu, netiek izmantota.

Interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili datu glabāšanai. Apmeklējot šo mājaslapu Jūs piekrītat sīkfailu politika.

Es saprotu
Grūtniecības asistentsGrūtniecības asistents Asistents pēc mazuļa piedzimšanasAsistents pēc mazuļa piedzimšanas Iepērcies tiešsaistēIepērcies tiešsaistē